Regulamin sprzedaży drogą elektroniczną

Sklepu internetowego https://www.silverin.eu 

§1.   Informacje ogólne

 1.             Właścicielem serwisu internetowego https://www.silverin.eu jest firma Silverin Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. S.Leszczyńskiego 4/29 KRS 0000613314, REGON 364236367, NIP 8971822967. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) firma Silverin Sp. z o.o ustala Regulamin sprzedaży drogą elektroniczną w sklepie internetowym  https://www.silverin.eu zajmującym się sprzedażą produktów niespersonalizowanych.
 2.             Regulamin określa warunki i zasady zakupu produktów w komunikacji krajowej i międzynarodowej.
 3.             Regulamin określa także warunki zakładania i usuwania kont w serwisie internetowym oraz zasady przetwarzania danych osobowych Klientów.
 4.             Postanowienia Regulaminu oraz każdą jego zmianę zamieszcza się na stronie internetowej https://www.silverin.eu
 5.             Usługodawca jest obowiązany dostarczać drogą elektroniczną treści zgodne z prawem.
 6.             Firma Silverin Sp. z o.o  jest usługodawcą w myśl art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

 

§2.   Słowniczek regulaminu 

a)       adres elektroniczny- oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);

b)      adres e-mail- oznaczenie adresu poczty elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);

c)       informacja handlowa- każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);

d)      przetwarzanie danych osobowych- jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach teleinformatycznych; 

e)      serwis internetowy- platforma internetowa https://www.silverin.eu , której właścicielem jest usługodawca Silverin Sp. z o. o , służąca do informacji, przedstawiania ofert, prowadzenia sklepu internetowego, zawierania umów i świadczeniu usług drogę elektroniczną;

f)        system teleinformatyczny- rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r.- Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

g)       środki komunikacji elektronicznej- rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);

h)      świadczenie usługi drogą elektroniczną- wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r.- Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

i)        Klient- osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);

j)        Usługodawca- Silverin Sp. z o. o

k)       produkt niespersonalizowany/bez personalizacji- rzecz prefabrykowana, która jest produkowana według ogólnych specyfikacji;

l)        produkt spersonalizowany- rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

§3.   Zasady ogólne świadczenia usług drogą elektroniczną

 1.             Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy obejmuje prezentowanie oraz sprzedaż internetową przez  https://www.silverin.eu  towarów niespersonalizowanych lub spersonalizowanych z wykorzystaniem materiałów przesłanych przez Klienta.
 2.             Warunkiem technicznym korzystania z serwisu internetowego jest posiadanie i dostęp do poczty elektronicznej oraz korzystanie z przeglądarki Internet Explorer 8 (lub nowsza), Mozilla 17 (lub nowsza), Google Chrome lub inne przeglądarki kompatybilnej z włączoną obsługą Java Script i cookies.
 3.             Zakup produktów drogą elektroniczną jest dobrowolny.
 4.             Klient korzysta z serwisu internetowego we własnym imieniu. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych mogą występować opiekunowie, kuratorzy lub osoby posiadające umocowanie do działania. Odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi Klient.
 5.             Klient obowiązany jest przedstawić prawdziwe dane osobowe. Podanie danych nieprawdziwych, a w szczególności podszywanie się pod inną osobę, wykorzystywanie jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej podlega przepisom karnym określonym w Kodeksie karnym z dnia 06.06.1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553).
 6.             W celu dokonania zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem serwisu  Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
 7.             Klient akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte, która jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Klientem a Usługodawcą.

 

§4.   Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1.             W serwisie internetowym zostały przedstawione produkty dostępne w sprzedaży. Klient ma możliwość dodania produktu do „Koszyka” wraz zaznaczeniem ilości, chęci spersonalizowania produktów, a następnie zawarcia umowy kupna-sprzedaży drogą elektroniczną poprzez dokonanie płatności.
 2.             Usługodawca udostępniając ofertę produktu, a także w przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną obowiązany jest przedstawić informacje dotyczące:
 3.             Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert.
 4.             Klient poprzez akceptację pola „Newsletter” w serwisie internetowym wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej. Aby zrezygnować z otrzymywania „Newslettera” należy wysłać wiadomość w formularzu kontaktowym o treści „Rezygnuję z newslettera” lub na adres e-mail info@silverin.eu
 5.             Klient, który zaakceptuje otrzymywanie „Newslettera” ma prawo do skorzystania z promocji lub rabatu. Jeżeli Klient zrezygnuje z otrzymywania „Newslettera” utraci prawo do promocji lub rabatu.
 •   ceny,
 •   cech produktu,
 •   możliwości zakupu bez personalizacji lub produktu spersonalizowanego,
 •   sposobu i kosztów dostawy,
 •   sposobu płatności
 •   terminu wysyłki,
 •   dostępności produktu.

 

§5.   Zakupy w sklepie internetowym

 1.             Klient dokonuje zakupu produktów prezentowanych w serwisie internetowym poprzez sklep internetowy. W tym celu Klient rejestruje konto w serwisie internetowym.
 2.             Klient dokonuje rejestracji konta w serwisie internetowym, ustala indywidualne hasło oraz podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz ewentualne dane do faktury VAT. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość podanych danych osobowych w procesie realizacji usługi.
 3.             W celu potwierdzenia rejestracji, Klient jest zobowiązany do kliknięcia na link aktywacyjny, który automatycznie zostanie przesłany na adres e-mail Klienta.
 4.             Klient po dokonaniu rejestracji, loguje się w serwisie internetowym używając swojego adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.
 5.             Po zalogowaniu, Klient dokonuje wyboru produktów oraz określa ich ilość poprzez przycisk „Dodaj do koszyka”.
 6.             Klient zapoznaje się z cennikiem dostawy towaru i wybiera jedną ze wskazanych opcji. Klient może odebrać produkty w siedzibie usługodawcy. Klient ma również możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy dotyczącej konkretnego zamówienia oraz zażądać wystawienia faktury na podane w wiadomości dane. Następnie Klient akceptuje sposób dostawy poprzez przycisk „Przejdź dalej”.  
 7.             Klient sprawdza poprawność swoich danych osobowych oraz dokonuje wyboru sposobu płatności poprzez zaznaczenie jednej z dostępnych opcji: Przelew, PayU, Płatność przy odbiorze. Następnie Klient akceptuje wybrany sposób płatności poprzez przycisk „Przejdź do podsumowania”.
 8.             Klient sprawdza poprawność zamówienia, sposobu dostawy, sposobu płatności, danych wysyłki oraz cenę całkowitą zamówienia, a następnie zatwierdza swój wybór poprzez przycisk „Zamów” lub „Zamów i zapłać”.
 9.             Płatność następuje na rachunek bankowy wskazany w płatności elektronicznej lub na konto wskazane przez Usługodawcę-w przypadku płatności przelewem zwykłym. W tytule płatności Klient podaje numer zamówienia.
 10.      Za dokonanie płatności uznaje się dzień zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 11.      Potwierdzenie dokonania zamówienia wraz z podsumowaniem zakupu towarów, wyboru metody dostawy oraz metody płatności zostaje przesłane na adres e-mail Klienta i jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość.
 12.      Regulamin sprzedaży stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 13.      Zdjęcia, obrazy lub inne pliki są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji świadczenia usługi drogą elektroniczną  nie są archiwizowane przez Usługodawcę ani na jego serwerach ani na indywidualnym koncie Klienta.

 

§6.   Prawa i obowiązki Klienta

 1.             Klient ma prawo do:

a)       rejestracji i likwidacji konta w serwisie internetowym,

b)      dokonania zakupu drogą elektroniczną niespersonalizowanych oraz spersonalizowanych produktów,

c)       żądania wystawienia faktury VAT w wiadomości do Usługodawcy,

d)      wglądu, zmiany i ochrony danych osobowych;

 1.             Klient zobowiązany jest do:

a)       obligatoryjnej rejestracji konta w serwisie internetowym,

b)      podania przy korzystaniu z serwisu internetowego swoich danych prawdziwych i aktualnych,

c)       potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem,

d)      korzystania z serwisu internetowego zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§7.   Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1.             Usługodawca ma prawo do:

a)       odstąpienia od realizacji umowy zawartej przy wykorzystaniu serwisu internetowego w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,

b)      anulowania transakcji i zablokowania lub usunięcia konta w serwisie internetowym w przypadku pozyskania informacji, że płatność dokonywana jest przez osobę nieuprawnioną oraz obciążenia Klienta kosztami transakcji,

c)       zablokowania konta w serwisie internetowym lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed sądem, w przypadku nadużyć Klienta, np. działań niezgodnych z przeznaczeniem serwisu, prowadzących do nieprawidłowego działania serwisu lub strat finansowych.

 1.             Usługodawca jest zobowiązany do:

a)       realizacji umowy zgodnie z zamówieniem Klienta,

b)      ponoszenia kosztów transakcji dokonywanych przy pomocy płatności z użyciem karty płatniczej lub przelewu PayU lub innych płatności on-line,

c)       przesłania na żądanie Klienta faktur VAT,

d)      ochrony danych osobowych Klientów.

 

§8.   Odstąpienie od umowy

 1.             Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru niespersonalizowanego bez podawania przyczyny, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 2.             Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 3.             Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć poprzez użycie formularza kontaktowego, wysłanie wiadomości e-mail na adres info@silverin.eu  lub poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu.
 4.             Usługodawca zwraca koszty zakupu z wyjątkiem:

a)       kosztów dostarczenia towaru wyższych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę,

b)      bezpośrednich kosztów zwrotu poniesionych przez Klienta.

 1.             Usługodawca zwróci płatność Klienta w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał zwrot zakupionego towaru wraz z Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej płatności, chyba że strony zgodnie wybiorą inne rozwiązanie.

 

§9.   Reklamacja

 1.             Klientowi przysługuje prawo do reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2.             Reklamację wraz z towarem należy przesłać drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@silverin.eu lub wysłanie reklamacji na adres siedziby Usługodawcy.
 3.             Usługodawca obowiązany jest do odpowiedzi na reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia.
 4.             Odpowiedź na reklamację powinna zawierać

- nazwę i siedzibę,

- informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji wraz z uzasadnieniem,

- imię i nazwisko osoby, która rozpatrzyła reklamację.

 

§10.    Ochrona danych osobowych

 1.             Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych osób, które reprezentuje, w celach niezbędnych do dokonania realizacji zamówienia oraz w celu przesyłania Klientowi informacji handlowej w postaci „Newslettera”.
 2.             Ochrona danych osobowych Klientów następuje na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 3.             Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4.             Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach przekazywania informacji handlowej w postaci „Newslettera”.
 5.             Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§11.      Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego o Rady 2011/83/UE z dnia 25.10.2011 r. w sprawie konsumentów.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Data, ………………………………..                                                          Silverin Sp. z o. o

……………………………………………                                                         ul. Leszczyńskiego 4/29

imię i nazwisko Klienta                                                                Wrocław 50-078

…………………………………………..

adres zamieszkania

…………………………………………..

adres e-mail

…………………………………………..

nr zamówienia

…………………………………………..

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

                Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży (nr zamówienia ………………………………) następujących produktów:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

……………………………………